رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی

اقدامات بهبود در حل مسائل الکل سازی کشور تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که مبتنی بر توسعه پایدار باشد. مؤلفه های توسعۀ پایدار در دیدگاههای مختلف متفاوت است ولی کمینۀ این مؤلفه ها عبارتند از رویکرد به محیط زیست، جامعه و اقتصاد. اقدامات بهبود باید از نظر هزینه و فایده به سود واحد صنعتی باشد و کارکنان و خانواده های آنان باید از نتایج سودمند اصلاحات و تغییرات سیستم بهره ببرند. علاوه بر این آثار و نتایج ناشی از اجرای فرایندهای بهبود باید در زندگی ساکنان بومی ملموس باشد و یا دست کم آگاهی داده شده و منافع آن روشن شود. این امر باید چنان تأثیر گذار باشد که به پشتیبانی مردم از اقدامات بهبود بیانجامد.
اقدامات محیط زیستی باید به حذف یا کاهش انباشت پساب و پسماند، رهایش در منابع آب و خاک، انتشار گسترده آلاینده ها در محیط و نیز کاهش بوهای نامطبوع در موقعیت های محلی بیانجامد. در وضعیت بهینه کارکنان واحد و مردم باید از منافع اقتصادی حاصل از فرآوری صحیح پساب و پسماند بهره مند شوند.
توسعۀ فعالیت های اقتصادی جدید برای بهره برداری از پساب و پسماند، نه به عنوان مواد زیان آور، بلکه به عنوان مواد اولیه برای تولید محصولات مفید، می تواند اقدامی اشتغال زا باشد و به ویژه کسب و کارهای نوین برای مردم فراهم کند. در این راه شرکت های دانش بنیان که خاستگاه بومی دارند، نقش مؤثری بازی می کنند.

برخی از اقدامات در رویکرد به جنبه های اجتماعی، اقتصادی و کارآفرینی را می توان به شرح زیر نام برد:

  • مطالعۀ پتانسیل های بومی برای مصرف پساب و مشتقات آن در منطقه
  • برآورد اقتصادی هزینه و فایدۀ فرایندهای گوناگون صنعت الکل سازی مشتمل بر گردش مواد از تولید تا پالایش
  • برآورد اقتصادی خسارت های ناشی از رهایش پساب و پسماند الکل سازی ها در محیط زیست
  • فعال سازی شرکت های دانش بنیان برای بهره برداری از پساب
  • فعال سازی شرکت های دانش بنیان نوپا برای اقدامات نوآورانه و بهره ورانه در چرخۀ تولید و پالایش
  • ارائۀ راهکارهای افزایش هماهنگی و همکاری میان دانشگاه، صنعت، سازمان های مردم نهاد با هدف حل مسائل
  • تلاش برای کاهش مداخلۀ سازمان های دولتی، ساده سازی قوانین و اعتماد به مردم و شرکت های خصوصی

دسترسی آسان