فناوران

این صفحه در حال تکمیل است.

از تمامی فناوران در سطح کشور که در ارتباط با صنایع تخمیری یا محیط زیست فعالیت می کنند دعوت می شود اطلاعات زیر را به نشانی info@enviran.ir ارسال فرمایند:

نام و نام خانوادگی
نام واحد فناور
زمینه فعالیت
شماره همراه
نشانی ایمیل

دسترسی آسان