پژوهشگران

این صفحه در حال تکمیل است.

از تمامی پژوهشگران در سطح کشور که در ارتباط با صنایع تخمیری یا محیط زیست تحقیق می کنند تقاضا می شود تا اطلاعات زیر را به نشانی info@enviran.ir ارسال فرمایند:

نام و نام خانوادگی
نام دانشگاه یا مرکز پژوهشی
شماره همراه
نشانی ایمیل

دسترسی آسان