درباره ما

این وبگاه در راستای بهبود وضعیت مسائل محیط زیست در ارتباط با صنایع تخمیری ایران پدید آمده است (حفاظت از منابع آب در صنایع الکل سازی کشور مبتنی بر راهکارهای زیست فناوری هدف ویژه است). ایجاد وبگاه با پشتیبانی کارگروه محیط زیست، ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است. ایجاد وبگاه با پشتیبانی کارگروه محیط زیست، ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفته است.